Zdrava maca - Royality SHOW

You are here: Home
Thursday, 02 January 2014 16:45

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka

  • Print
Rentgenski snimak mikročipa Rentgenski snimak mikročipa

Važi na teritoriji Srbije od marta 2012. godine.

На основу члана 84. ст. 5. и 6. и члана 87. став 4. Закона о
ветеринарству (,,Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10),
Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
доноси

П Р А В И Л Н И К

О НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА И РЕГИСТРАЦИЈЕ ПАСА И МАЧАКА
(Правилник је објављен у ,,Службеном гласнику РС” број 23/12)

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописује се обавеза обележавања и
регистрације паса и мачака, начин обележавања и регистрације паса и мачака,
изглед, садржај, начин и рок издавања, одузимања и/или поништавања Пасоша
за кућне љубимце (у даљем тексту: Пасош), подаци који се уносе у Пасош, као и
поступак уношења података у Централну базу података о обележавању
животиња (у даљем тексту: Централна база).

Члан 2.
Власници, односно држаоци паса и мачака обележавају и
региструју псе и мачке у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
Обележавању подлежу сви новорођени пси и мачке који се налазе
на територији Републике Србије и то најкасније 90 дана од датума рођења,
односно приликом прве вакцинације против вирусних болести, односно пре
напуштања легла.
Поред паса и мачака из става 1. овог члана обележавању подлежу
и увезени пси и мачке који нису трајно обележени, а обележавање се врши 15
дана од дана уласка у Републику Србију.
Пси и мачке у пратњи власника, односно држаоца, који су у
транзиту, као и они који привремено бораве у Републици Србији, морају да буду
обележени микрочипoм и да поседују Пасош.

Члан 3.
Систем обележавање и регистрација паса и мачака, у складу са
законом којим се уређује ветеринарство, састоји се од следећих елемената:
1) обележених паса и мачака;
2) Пасоша;
3) Централне базе.

II. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА

Члан 4.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће
значење:
1) обележени пас и мачка су пас и мачка који су обележен на
начин прописан овим правилником;
2) власник пса или мачке је правно или физичко лице у чијем се
2
власништву налази пас или мачка и које је одговорно за живот, здравље и
добробит животиње у складу са законом којим се уређује добробит животиња;
3) држалац пса или мачке је правно или физичко лице које има
право чувања и коришћења пса или мачке и које је одговорно за живот, здравље
и добробит пса или мачке у складу са законом којим се уређује добробит
животиња;
4) Пасош је идентификациони документ који прати пса или мачку
од рођења до угинућа.

III. ЦЕНТРАЛНА БАЗА

Члан 5.
Централну базу у електронској форми води министарство
надлежно за послове ветеринарства (у даљем тексту: Министарство) у складу са
законом којим се уређује ветеринарство.
У Централну базу уписују се подаци о:
1) власнику, односно држаоцу пса или мачке који је држављанин
Републике Србије (име и презиме, јединствени матични број грађана, адреса,
број телефона), а ако је власник, односно држалац правно лице: назив правног
лица, подаци о седишту, број телефона и ПИБ;
2) власнику, односно држаоцу пса или мачке који је држављанин
стране државе (име и презиме, број телефона, број пасоша, адреса, a на основу
пријаве привременог боравка), а ако је власник, односно држалац правно лице:
назив правног лица, подаци о седишту, односно представништву, број телефона,
ПИБ;
3) микрочиповима за појединачну идентификацију паса или
мачака;
4) издатим Пасошима;
5) обележеним псима и мачкама - Регистар паса и мачака;
6) ветеринарској станици и ветеринарској амбуланти овлашћеној
за обележавање од стране Министарства (у даљем тексту: овлашћени
обележивач) у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: назив,
адреса и број телефона.
Подаци о обележеним псима и мачкама из става 2. тачка 5)
обухватају:
1) име пса или мачке;
2) датум рођења;
3) расу и боју длаке;
4) пол;
5) идентификациони број микрочипа;
6) податке о стерилизацији;
7) датум микрочиповања;
8) датум вакцинације против беснила;
9) датум обележавања;
10) податке који се односе на озледе нанете другој животињи,
односно човеку (датум наношења озледе и врста озледе);
11) датум одјаве из Централне базе;
12) разлог одјаве (угинуће, губитак, извоз, продаја);
13) серијски број Пасоша.
3

Члан 6.
Податке о обележеним и псима и мачкама из члана 5. став 3. овог
правилника у Централну базу уноси овлашћени обележивач.
Члан 7.
Увид у Централну базу има овлашћени обележивач и
ветеринарски инспектор, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
Министарство одобрава увид у Централни регистар и другим
корисницима, на њихов захтев, у складу са законом којим се уређује
ветеринарство.

IV. НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА

Члан 8.
Обележавање паса и мачака врши овлашћени обележивач.
Овлашћени обележивач:
1) врши техничко обележавање паса и мачака;
2) доставља податке Централној бази о обележеним псима и
мачкама;
3) доставља податке Централној бази о угинулим или изгубљеним
псима и мачкама;
4) доставља податке Централној бази о променама власника или
држаоца паса и мачака;
5) одговара за тачност и ажурност података.
Приликом обележавања и регистрације сваки пас и мачка добијају
свој јединствен идентификациони број који се уноси у Централну базу.

Mikročip pored zrna piriča

V. МИКРОЧИПОВИ

Члан 9.
Обележавање паса и мачака врши се микрочиповима.
Микрочип се апликује са леве стране средњег дела врата испод
коже пса или мачке.
Апликација микрочипа је једнократна, а микрочип је трајан и
прати пса, односно мачку од обележавања до угинућа.

Члан 10.
Микрочип за обележавање паса мора бити у складу са ISO
стандардима 11784 и 11785 и састоји се од јединственог петнаестоцифреног
броја који је састављен на следећи начин:
1) прве три цифре су код Републике Србије - 688 у складу са ISO
стандардом 3166;
2) четврта цифра је нула;
3) пета и шеста цифра се добијају одузимањем од броја 991 ICAR
стандарда произвођача;
4) седма до петнаесте цифре представљају јединствен
идентификациони број пса или мачке.
4

Члан 11.
Микрочипови морају бити нешкодљиви за псе и мачке.
За апликацију микрочипа користи се апликатор за једнократну
употребу, а број микрочипа не сме да се понавља.
Упутство за апликацију микрочипа, као и упутство за и
коришћење читача морају да буду на српском језику.

Члан 12.
Ако се приликом контроле идентификационог броја микрочипа
установи да је микрочип нечитљив, односно оштећен, као и у случају да је
микрочип неважећи, односно супротан стандардима прописаним овим
правилником власник, односно држалац пса или мачке о томе обавештава
овлашћеног обележивача, односно врши поновно обележавање пса или мачке.
У случају из става 1. овог члана у Централну базу се уписује број
новог микрочипа, а број старог микрочипа се означава као неважећи.

Члан 13.
Очитавање идентификационог броја са микрочипа обавља се
помоћу одговарајућег читача.
У случају да се пас или мачка привремено налазе на територији
Републике Србије и да су обележени микрочипом који није у складу са
стандардима прописаним овим правилником власник, односно држалац пса или
мачке обезбеђује одговарајући читач.

VI. ПАСОШ
Члан 14.
По извршеном обележавању пса или мачке издаје се Пасош
власнику, односно држаоцу пса или мачке, на основу закона којим се уређује
ветеринарство.
Пасош се попуњава читко, штампаним словима, хемијском
оловком плаве боје.
Важећим се сматра само исправно попуњен Пасош, односно
Пасош у који су унети сви подаци прописани овим правилником,
Сваки пас или мачка има само један Пасош издат у складу са овим
правилником.

Члан 15.
Изглед Пасоша дат је у Прилогу који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Пасош штампа се двојезично, на српском и енглеском језику, на
папиру плаве боје (PANTONE REFLEX BLUE), величине 100 mm х 152 mm, са
одштампаним ISO кодом Републике Србије, у складу са ISO стандардом 3166,
као и са серијским бројем.
Пасош садржи следеће податке:
1) о власнику, односно држаоцу (име и презиме, адреса
поштански број, град, земља, ЈМБГ);
2) опис животиње (име, врста, раса, пол, датум рођења, боја и тип
длаке);
5
3) о обележавању животиње (број микрочипа, датум обележавања,
локација микрочипа, назив ветеринарске станице/амбуланте која је извршила
обележавање, име и презиме ветеринара који је извршио обележавање);
4) о вакцинацији против беснила (произвођач вакцине и назив
вакцине, серијски број вакцине, датум вакцинације и датум до кога важи
вакцинација, потпис и печат ветеринара);
5) о резултатима серолошког испитивања на беснило;
6) о третманима против крпеља (произвођач и назив
производа којим је третирана животиња, датум и време, потпис и печат
ветеринара);
7) о третманима против пантљичаре (произвођач и назив лека,
датум и време, потпис и печат ветеринара);
8) о вакцинацијама против других болести (произвођач и назив
вакцине, серијски број, датум вакцинације и датум до ког важи
вакцинација, потпис и печат ветеринара);
9) о клиничким прегледима (изјава да су пас или мачка у
добром здравственом стању и способни за превоз до одредишног места, датум,
потпис и печат ветеринара);
10) о издавању Пасоша (име и презиме ветеринара, са датумом,
потписом и печатом, име и презиме власника, односно држаоца пса или мачке,
са датумом и потписом);
11) осталом.

Члан 16.
Пасош прати свако кретање пса или мачке од рођења до угинућа.
У случају угинућа власник, односно држалац у року од седам дана
пријављује угинуће пса или мачке и Пасош враћа овлашћеном обележивачу
ради одјаве из Централе базе и поништења Пасоша, у складу са законом којим
се уређује ветеринарство.

Члан 17.
Ако су пас или мачка увезени у Републику Србију из земаља
чланица Европске уније или ако пас или мачка поседују Пасош који је издат у
складу са прописима Европске уније не издаје се нови Пасош.

Члан 18.
Ако дође до промене власника, односно држаоца пса или
мачке нови власник, односно држалац о томе обавештава овлашћеног
обележивача који ту промену евидентира у Централној бази и уписује у Пасош.

Члан 19.
У случају оштећења или нестанка Пасоша власник, односно
држалац о томе обавештава овлашћеног обележивача у року од седам дана, ради
издавања новог Пасоша.
Нови Пасош носи ознаку „дупликат”, а остали подаци остају
непромењени.
6

VII. ЗАВРШНE ОДРЕДБE

Члан 20.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о облику и садржини потврде о вакцинацији против беснила паса и
мачака, као и садржини евиденције о вакцинисаним псима и мачкама
(,,Службени гласник РС”, број 62/07) и Правилник о обележавању паса и вођењу
евиденције о обележеним псима (,,Службени гласник РС”, бр. 115/05 и 33/07).

Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-71/2012-09 МИНИСТАР
У Београду, 22. марта. 2012. године Душан Петровић
4827012.0087.11.doc/1

Prijatelji ZDRAVE MACE

Prijavite se na Zdrava maca info

Error : Please select some lists in your AcyMailing module configuration for the field "Automatically subscribe to" and make sure the selected lists are enabled

Unesite svoj e-mail u polje ispod i mi ćemo vas redovno obaveštavati o svim novostima sa Zdrave mace! :)

Kontakt info

  • +381 63 273 121